Tietosuojaseloste

Pohjoinen oopperakomppania julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata komppanian verkkosivujen kautta.

Pohjoisen oopperakomppanian sähköinen uutiskirje, jäsenrekisteri ja tapahtumien järjestäminen

Henkilötietoja kerätään ja käytetään vain ilmoituksessa mainittuun tarkoitukseen, kuten uutis- tai jäsenkirjeen lähettämiseen sekä tapahtumailmoittautumisten järjestämiseen. Henkilötiedoista tallennetaan vain sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Uutiskirjeen tilauksessa näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi esimerkiksi organisaation toimialan mukaan. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista (kunnes tilaus tai jäsenyys peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Uutiskirjeen tilauksen, jäsenyyden tai osallistumisen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Palvelu ei kerää tai tallenna tietoja uutiskirjeiden avauksista tai klikkauksista. Tilaajiin ei kohdisteta tarkkailua, seurantaa tai valvontaa uutiskirjeen tilaamisen tai vastaanottamisen yhteydessä.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja markkinoinnin ja tiedottamisen suorittamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Pohjoinen oopperakomppania. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tässä osiossa kerromme Pohjoisen oopperakomppanian sähköiseen uutiskirjeeseen liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi.

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi
 • pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla (ks. yhteystiedot alla)
 • lisätietoa oikeudesta saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • lisätietoa oikeudesta saada pääsy tietoihin

Oikeus oikaista tietoja

 • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot
 • jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu
 • lisätietoa oikeudesta oikaista tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
 • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi
  • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
  • yleisen edun vuoksi, tai
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
 • jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu
 • lisätietoa oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen

Henkilötietojen poistoa tai oikaisua koskeva ilmoitusvelvollisuus

Pohjoisen oopperakomppanian on ilmoitettava kaikenlaisesta 16 artiklan ja 18 artiklan mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lisätietoa vastustamisoikeudesta.

Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämiseksi

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Pohjoisen oopperakomppanian toimistoon sähköpostilla (info@nocpok.fi).